Jelenleg ide navigáltál: /

Általános Szerződési Feltételek

A Török Attila Egyéni Vállalkozó (székhelye: 2400 Dunaújváros Római krt.24 3/1, adószáma: 67185283-1-27, továbbiakban: EV) által a szolgáltatása nyújtása körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF).1. Jelen ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

1.1. Jelen ÁSZF az EV, valamint az általa Magyarország területén nyújtott szolgáltatásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:58. § és 6:59. § alapján az ezen ÁSZF jogalanyaként résztvevő között létrejött jogviszony általános feltételeit rendezi.

1.2. Jelen ÁSZF 2015. augusztus 28-tól, annak a www.coachalbum.hu weboldalon történő közzétételével, határozatlan időtartamra lép hatályba, azzal, hogy az a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött jogviszonyra alkalmazható.2. Értelmező rendelkezések:

2.1. Jelen ÁSZF alkalmazásában:

2.1.1. Egyéni Vállalkozó, EV: Török Attila Egyéni Vállalkozó (székhelye: 2400 Dunaújváros Római krt.24 3/1, adószáma: 67185283-1-27)

2.1.2. Szolgáltató: Az a személy, aki a www.coachalbum.hu weboldalt üzemelteti, illetőleg akivel az Edző jogviszonyba kerül, az egyéni vállalkozó.

2.1.3. Szolgáltatás: Az EV által a Edzők részére, a www.coachalbum.hu weboldalon nyújtott hirdetési, promotálási lehetőség ellenérték fejében.

2.1.4. Edző: Az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki igénybe veszi az EV által a www.coachalbum.hu weboldalon nyújtott szolgáltatását, és akivel az EV a jelen ÁSZF 1.1. pontja alapján jogviszonyba kerül.

2.1.5. Weboldal: a www.coachalbum.hu domain név alatt regisztrált internetes honlap, amelynek üzemeltetője az EV.

2.1.6. Díj: az Edző által az EV-nak fizetett hirdetési díj, amelynek mértékét és megfizetésének módját jelen ÁSZF tartalmazza.

2.1.7. Szerződő Felek: az EV és az általa nyújtott szolgáltatást Edzőként igénybe vevő másik természetes, vagy jogi személy, mint jogalany együttes megnevezése.

2.2. Kisegítő szabályok:

2.2.1. Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az EV és Edző között létrejövő jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

2.2.2. Az Edzőnek a jognyilatkozatait (pl. az elállást, stb.) az EV székhelyére kell megküldenie. Az ettől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

2.2.3. Az egyedi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

2.2.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).3. A jogviszony létrejötte, alakiságai és tartalma:

3.1. Hozzáférés az EV szolgáltatásához, a szerződés létrejötte: Az Edző az EV szolgáltatásához a www.coachalbum.hu weboldalon fér hozzá. Az Edzőnek – amennyiben igénybe kívánja venni a szolgáltatást – a weboldal kezdőlapján regisztrálnia kell magát a weboldal külön erre meghatározott részén, az ott megadott adatok kitöltésével, jelszó megadásával. Ezt követően az Edzőnek az általa megadott elektronikus levélcímre (e-mailcím) a honlap automatikusan generált e-mailt küld, amely segítségével külön aktiválni kell a regisztrációt az e-mailben megadott ún. „link”-re történő kattintással. Az aktiválás után a honlap bejelentkező felületén a „belépés edzőként” opciót kiválasztva, továbbá a regisztráció során megadott e-mailcímet és jelszót megadva léphet be az Edző az ún. „profiloldalára”, ahol kitöltheti (opcionális) azon adatait, amelyeket szeretne megjeleníttetni a honlapon. Edző tudomásul veszi, hogy az aktiválást követően, a szolgáltatási díj megfizetésével (EV számláján történő jóváírással) jön létre a jogviszony közötte és a Szolgáltató között.

3.2. Edző tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációhoz szükséges egyes, hozzá kapcsolódó információkat EV a 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

3.3. EV kijelenti, Edző kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy EV jogosult a visszaélés-szerűen használt profiloldalak értesítés nélküli megszüntetésére. Az ilyen vissza-élésszerűen használt profiloldal megszüntetéséből fakadó károk, illetőleg hátrányok tekintetében Edző semmilyen követeléssel nem élhet EV felé. Edző tudomásul veszi, hogy visszaélés-szerű profiloldal használatának minősül nem csak a profiloldal visszaélés-szerű használata, hanem az edzők értékelésével, saját profiloldal adatfeltöltésével kapcsolatosan folytatott visszaélés-szerű, etikátlan, jóerkölcsbe ütköző magatartás is és ennek megállapítása EV – vagy az általa meghatalmazott személy – kizárólagos jog- és hatáskörébe tartozik. Edző kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a fentek okán, vagy amennyiben a www.coachalbum.hu oldalon bármilyen, az oldal működésével és rendeltetésével nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, úgy profiloldalát EV törölheti, megszüntetheti, a további hozzáférést megtagadhatja, és Edző semmilyen jogcímen semmilyen követeléssel nem – így megtérítési igénnyel sem – léphet fel EV felé.

3.4. Edző elfogadja, hogy az EV által nyújtott szolgáltatás visszterhes szolgáltatás és ez által a szolgáltatásért a jelen ÁSZF-ben rögzített mértékű díjat köteles megfizetni EV részére.

3.5. A Felek között létrejött jogviszony határozott időre jön létre. A jogviszony az Edző által megfizetett hirdetési időszak leteltét követő 5. naptári nap végéig tart.4. Díjfizetés:

4.1. A szolgáltatás díj fizetése ellenében vehető igénybe.

4.2. Edző – amennyiben a szolgáltatást igénybe kívánja venni – köteles egyösszegben megfizetni a jelen alpontban rögzített díjtáblázat alapján a szolgáltatási díjat EV részére.

A 2017.01.01-től fizetendő díjak a következők:

6 hónapra érvényes tagsági díj: 3.000 Ft
12 hónapra érvényes tagsági díj: 5.000 Ft

A fenti szolgáltatási díjak megfizetésének módja a jövőben a következő:

4.2.1. Banki átutalás, amelyet Edző az EV MKB Banknál vezetett 10300002-10644694-49030015 számú bankszámlájára tud teljesíteni. Ezen pénzösszegnek (díj) a fenti számlaszámon történő jóváírását követően Edző … naptári napon át (szolgáltatási időszak) veheti igénybe EV szolgáltatását a www.coachalbum.hu weboldalon.

4.2.2. PayPal szolgáltatás igénybevétele: ennek működéséről és használatáról az alábbi linken található részletes tájékoztatás magyar nyelven: http://online-fizetes-magyarul.info/paypal/paypal.html EV a fenti oldalon található információk tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.3. A – választott és a díjnak megfelelő időtartamú – szolgáltatási időszak leteltét követően a szolgáltatás automatikusan megszűnik, azonban újabb, fenti módon és mértékben történő díjfizetés mellett meghosszabbítható, újrakezdhető. Amennyiben a szolgáltatási időszak leteltét követően az Edző nem hosszabbítja meg, vagy nem kezdi újra a szolgáltatási időszakot, úgy profiloldala felfüggesztésre kerül, a profiloldalon feltüntetett adatok nem lesznek tovább elérhetők a weboldal egyéb felhasználói számára. EV a profiloldalon tárolt adatokat csak Edző külön írásos kérelmére törli a számítógépes rendszeréből.

4.4. Edző tudomásul veszi, hogy amennyiben nem 4.2. alpontban foglalt díjnak megfelelő összeget fizeti meg EV részére, úgy EV a banki tranzakciós díj levonása mellett a megfizetett összeget visszafizeti Edző részére, vagy – EV választása szerint – amennyiben a megfizetett díj magasabb, mint valamelyik díjkategória, akkor a megfizetett díjkategóriát jóváírja Edző részére, majd – a banki tranzakciós díj levonása után – a fennmaradó összeget visszafizeti Edző részére.

4.5. A szolgáltatási díjak bruttó összegek, amelyről EV a megfizetést követően a külön jogszabályban meghatározottak szerint a külön jogszabályban meghatározott tartalommal bíró bizonylatot (számlát) állít ki. Edző köteles a regisztráció során olyan címet megadni, ahol az EV által postai szolgáltató útján megküldött számlát személyesen – vagy meghatalmazottja útján – át tudja venni. EV az át nem vett számla okán keletkező bárminemű követelésért való felelősségét kizárja.

4.6. A fenti szolgáltatási díjon felül Edzőnek lehetősége van egy extra szolgáltatást igénybe venni EV részéről (továbbiakban: Kiemelés). Amennyiben Edző ezen Kiemelés szolgáltatást igénybe kívánja venni, annak a fenti szolgáltatási díjak valamelyikének megfizetésén túl 1.500,- Ft összeget (továbbiakban: Kiemelési díj) kell EV részére megfizetni a fent körülírt módon. Amennyiben ezen Kiemelési díjat Edző megfizeti, úgy az oldalon található hirdetését EV a weboldal kezdőlapjának alján, a futó hirdetések között sárga keretbe foglalja és azt a Kiemelési díj megfizetésétől számított egy héten át úgy jeleníti meg. EV fenntartja magának a jogot, hogy a kiemelés módját Edző javára megváltoztassa Edző hozzájárulása nélkül is. A Kiemelés igénybevétele időben független a Szolgáltatás igénybevételétől, azonban Edző nem tudja igénybe venni a Kiemelést, ha az igényelt Kiemelési időszakra nincsen az alapszolgáltatásra befizetve. Amennyiben az alapszolgáltatás időszaka a Kiemelt időszakkal érintett időintervallumban jár le, úgy EV egyéni mérlegelése alapján jogosult a Kiemeléssel együtt az Edző hirdetését inaktiválni, hozzáférhetővé nem tenni. E körben Edző semmilyen megtérítési, vagy egyéb igénnyel nem léphet fel EV felé.5. Panaszkezelés:

5.1. Amennyiben a Szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben az Edzőnek panasza merül fel, úgy azt a www.coachalbum.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az EV székhelyére is megküldheti. A panasz elutasítása esetén az Edző a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

5.2. Edző a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy EV 90% időarányú rendelkezésre-állást vállal havi szinten, ami a weboldal által nyújtott szolgáltatást illeti. Amennyiben az Edző az EV érdekkörében felmerülő okból – kivéve a vis maior esetét – nem tudja igénybe venni a weboldal szolgáltatását, úgy az EV részére megfizetett szolgáltatási díja időarányos megtérítésére tarthat igényt a szolgáltatási szünetelés időszakára. Edző tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy egyéb jogcímen nem támaszt igényt EV-vel szemben. Amennyiben Edzőnek a szolgáltatás technikai szüneteléséből fakadóan egyéb igénye van, úgy vállalja, hogy azzal ahhoz a szolgáltatóhoz fordul, amely EV részére biztosította a weboldalhoz szükséges technikai hátteret, így különösen, de nem kizárólagosan a weboldal üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet, szervert stb.6. Az ÁSZF módosítása, a szolgáltatási szerződés megszűnése (jogviszony), és az elállási tilalmak:

6.1. Az EV-t – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga külön értesítés nélkül.

6.2. Az egyedi szolgáltatási szerződés (a jogviszony) teljesedésbe megy a Szolgáltatói szolgáltatás és a szolgáltatási díj szerződésszerű teljesítésével.

6.3. A Szerződő Felek a jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

6.4. Az Edző a Szolgáltatási díj megfizetését követően nem jogosult elállni a jogügylettől, ezen – és más – jogcímen megtérítési, vagy egyéb igénnyel nem fordulhat EV felé.7. Záró rendelkezések:

7.1. EV tájékoztatja Edzőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

7.2. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Edző eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés). A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

7.3. A www.coachalbum.hu honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

Budapest, 2015. november 18.

Partnereink

CoachAlbum.hu

Hogyan működik
Hírek
Regisztráció
Kapcsolat
Általános Szerződési Feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
Nyereményjáték szabályzat

Küldetésünk

Célunk, hogy sportágtól és helységtől függetlenül mindenki megtalálja a saját edzőjét, legyen szó akár gyermek vagy felnőtt, profi vagy amatőr, férfi vagy női sportokról.

Segítünk Neked is megtalálni a megfelelő partnert céljaid eléréséhez!

Elindultunk!
Gyere és regisztrálj Te is ha edző vagy, vagy edzőt, csapatot keresel!